جناب آقای مهندس امير حاجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40564

تاریخ ورود به سازمان : 9/7/1382