جناب آقای مهندس مهدي طهماسبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40563

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1393