جناب آقای مهندس احمد عزيزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40560

تاریخ ورود به سازمان : 10/12/1382