جناب آقای مهندس حسين کاظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40559

تاریخ ورود به سازمان : 21/6/1383