جناب آقای مهندس اميد احمدي حيدري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40553

تاریخ ورود به سازمان : 9/4/1382