جناب آقای مهندس محمد کهن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40549

تاریخ ورود به سازمان : 17/3/1382
 


شماره پروانه: 40549
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/17
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/17
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2