سرکار خانم مهندس خديجه خليلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40547

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382
 


شماره پروانه: 40547
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1400/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2