جناب آقای مهندس علي قطبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40546

تاریخ ورود به سازمان : 17/10/1382
 


شماره پروانه: 40546
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/4/16
تاریخ پایان اعتبار: 1399/4/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3