جناب آقای مهندس عباس پاکدل

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40545

تاریخ ورود به سازمان : 10/12/1392
 


شماره پروانه: 40545
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/2/4
تاریخ پایان اعتبار: 1398/2/4
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: