جناب آقای مهندس سعيد فدايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40544

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1382