جناب آقای مهندس عباس افتخاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40542

تاریخ ورود به سازمان : 25/5/1382