جناب آقای مهندس يعقوب نامداري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40541

تاریخ ورود به سازمان : 28/10/1383