سرکار خانم مهندس حميده قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40540

تاریخ ورود به سازمان : 27/10/1382
 


شماره پروانه: 40540
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/20
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2