سرکار خانم مهندس گيتي فرقاني تهراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40539

تاریخ ورود به سازمان : 26/1/1384