جناب آقای مهندس سيد علي سهيل طباطبائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40534

تاریخ ورود به سازمان : 11/5/1382
 


شماره پروانه: 40534
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2