جناب آقای مهندس سيد عباس محمدي شيخ شباني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40533

تاریخ ورود به سازمان : 3/10/1382