جناب آقای مهندس سيدمجدالدين سجادي جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40530

تاریخ ورود به سازمان : 1/9/1382