جناب آقای مهندس محمدعلي روستائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40528

تاریخ ورود به سازمان : 26/9/1382