جناب آقای مهندس محمد مهدي بيدار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40526

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1382
 


شماره پروانه: 40526
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/2
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2