جناب آقای مهندس حسينعلي اصلاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40525

تاریخ ورود به سازمان : 19/8/1382