جناب آقای مهندس عليرضا ابطحي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40524

تاریخ ورود به سازمان : 30/9/1382
 


شماره پروانه: 40524
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/10/3
تاریخ پایان اعتبار: 1392/10/3
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3