جناب آقای مهندس جواد عابدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40523

تاریخ ورود به سازمان : 6/10/1382