جناب آقای مهندس علي کياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40522

تاریخ ورود به سازمان : 4/11/1382