سرکار خانم مهندس نرگس درخشان راد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40520

تاریخ ورود به سازمان : 19/9/1382