سرکار خانم مهندس الهه علي زرگر

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40518

تاریخ ورود به سازمان : 4/11/1382
 


شماره پروانه: 40518
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/1
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/1
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3