سرکار خانم مهندس مهتا کريمي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40516

تاریخ ورود به سازمان : 30/9/1382