جناب آقای مهندس خشايار بلوچي انارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40515

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382