سرکار خانم مهندس مريم پيرخليلي چرمهيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40514

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382