جناب آقای مهندس رضا زماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40513

تاریخ ورود به سازمان : 2/8/1382
 


شماره پروانه: 40513
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/12/18
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3