جناب آقای مهندس شهرام طيار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40512

تاریخ ورود به سازمان : 25/9/1383