سرکار خانم مهندس منيژه نجفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40510

تاریخ ورود به سازمان : 1/11/1382