جناب آقای مهندس مجيد وزيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40507

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382