جناب آقای مهندس عباس فاضل مقدم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40504

تاریخ ورود به سازمان : 3/10/1382
 


شماره پروانه: 40504
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/10/1
تاریخ پایان اعتبار: 1398/10/1
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3