سرکار خانم مهندس رها جهرمي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40503

تاریخ ورود به سازمان : 14/8/1382