جناب آقای مهندس احسان ميخک

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40502

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1382
 


شماره پروانه: 40502
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/8/16
تاریخ پایان اعتبار: 1397/8/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2