جناب آقای مهندس مسعود مسيبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40501

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382