جناب آقای مهندس کيانوش عموريزي ورنامخواستي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40498

تاریخ ورود به سازمان : 29/3/1392