جناب آقای مهندس سعيد ورپشتي قمشلو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40497

تاریخ ورود به سازمان : 13/7/1382