جناب آقای مهندس رسول معين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40496

تاریخ ورود به سازمان : 25/8/1382