جناب آقای مهندس علي خورشيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40495

تاریخ ورود به سازمان : 23/6/1382