جناب آقای مهندس سيدمحمدرضا مرتضوي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40493

تاریخ ورود به سازمان : 25/9/1383