جناب آقای مهندس علي اکبر اسماعيل پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40492

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382
 


شماره پروانه: 40492
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/2/2
تاریخ پایان اعتبار: 1399/2/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3