جناب آقای مهندس محمد علي رفيعائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40489

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1382
 


شماره پروانه: 40489
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/6/15
تاریخ پایان اعتبار: 1400/6/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3