جناب آقای مهندس علي قادري زفره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40485

تاریخ ورود به سازمان : 6/7/1382
 


شماره پروانه: 40485
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3