جناب آقای مهندس حميد رضا تمدن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40484

تاریخ ورود به سازمان : 8/9/1383