سرکار خانم مهندس بدرالسادات سيد طراح

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40479

تاریخ ورود به سازمان : 13/3/1382
 


شماره پروانه: 40479
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/9
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3