جناب آقای مهندس ابوالقاسم معمار مقدم

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40478

تاریخ ورود به سازمان : 16/4/1382