سرکار خانم مهندس زليخا آزادي فرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40477

تاریخ ورود به سازمان : 4/5/1388