جناب آقای مهندس عليرضا لله گاني دزکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40473

تاریخ ورود به سازمان : 26/4/1382