جناب آقای مهندس مهدي اعتصامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40472

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1382